حلال های شیمیایی

اتیل استات

CH3COOC2H5

CAS: 141-78-6

ستیک استر، استیک اتر اتیل استرِ استیک اسید

اتیل گلایکول

CH3CH2OCH2CH2OH

CAS: 110-80-5

2_اتوکسی اتانول Oxitol

استن

CH3COCH3

CAS: 67-64-1

دی متیل کتون، پروپانون، کتون پروپان، دی متیل کربونیل ، دی متیل فرمالدهید

ایزوپروپیل الکل

CH3CHOHCH3

CAS: 67-63-0

sec – پروپیل، iPrOH، الکل دی متیل کاربینول

بوتیل استات

CH3COO(CH2)3CH3

CAS: 123-86-4

بوتیل اسید ان- بوتیل استر ، بوتیل استات استیک

بوتیل گلایکول

CH3(CH2)3OCH2CH2OH

CAS: 111-76-2

۲-بوتوکسی اتانول ، اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر، بوتیل مونو اتر گلایکول

تتراهیدروفوران

(CH2)3CH2O

CAS: 109-99-9

THF، اکسالان، اکساسیکلوپنتان، 1-4-اپوکسی بوتان، سیکلو تترا متیلن اکساید

دی‌متیل فرم‌آمید

C3H7NO

CAS: 68-12-2

DMF، DMFA، فرم دی متیل آمید، N-N-دی متیل فرمامید، N-N-دی متیل متان آمید.

سالونت نفتا 100

مخلوطی از حلقه های آروماتیک

CAS: 64741-95-6 / 64742-95-6

سلوسو 100، حلال 100، آروماتیک 100

سالونت نفتا 150

مخلوطی از حلقه های آروماتیک

CAS: 64742-94-5

بنزن (پلی اتیل)، سولوسو 150

فنول

C6H5OH

اسید کاربونیک، هیدروکسی بنزن، مونو هیدروکسی بنزن، اکسی بنزن، اسید فنیک، فنیل الکل، فینیلیک الکل

متوکسی پروپانول

H3CCHOHCH2OCH3

CAS: 107-98-2

متوکسی پروپان 2_ال، متوکسی 2_پروپانول، PGME 1_متیل اتر

متوکسی پروپیل استات

C6H12O3

CAS: 84540-57-8

1- متوکسی 2-پروپیل استات، متوکسی پروپانول استات، PMA، MPA، PGMEA، پروپیلن گلایکول مونومتیل اتر استات

متیل اتیل کتون

CH3COCH2CH3

CAS: 78-93-3

متیل استون، پروپانون

متیل استات

CH3COOCH3

CAS: 79-20-9

Acetic Acid Methyl Ester, Methyl Ethanoate

متیلن کلراید

CH2Cl2

CAS: 75-09-2

دی کلرو متان، متیلن کلراید , DCM,MDC

مونوپروپیلن گلایکول

C3H8O2

CAS: 57-55-6

1-2-پروپان دی‌ال، پروپیلن گلایکول، 1-2-پروپیلن گلایکول